ETİMAN GRUP İNŞAAT A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ          

                        Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)             kapsamında ETİMAN GRUP İNŞAAT A.Ş. tarafından işlenebilecektir. Kanun        kapsamında “ETİMAN GRUP İNŞAAT A.Ş.” veri sorumlusu olarak kabul   edilmektedir.

                        ETİMAN GRUP İNŞAAT A.Ş. (Çakmaklı Mah. Kaymak Sk. No:19             Büyükçekmece/İSTANBUL) “Veri Sorumlusu” olarak, kişisel verilerinizin       güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz.   Bu bilinçle, Şirket olarak müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyer ve öğrencilerimizin, tedarikçi/alt      işveren çalışanlarının ve yetkililerinin, şirket hissedarlarımızın ve şirket ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilerin kişisel             verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na          uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu       sorumluluğumuzun bilinciyle KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından         emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

            KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

                        Kişisel verilerinizin; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir      veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,        kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden      düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,   sınıflandırılması ya             da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde          gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu             ve        ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler             çerçevesinde işlenmektedir.

            Bu kapsamda;

 • Ad soyad, TC Kimlik No, İmza, E-Mail, Adres, Telefon, Satın Alınan Taşınmaz Bilgileri, Kimlik Bilgisi, Satış Bedeli ödeme bilgisi gibi kişisel verileriniz sözleşmelerin kurulması ve ifası amacıyla,(Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi kurulması ve ifası amacıyla),
 • Ad Soyad, E-mail, Telefon gibi kişisel verileriniz tarafınızdan onay alınmak suretiyle şirketimizin kampanyaları hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla,
 • Kimlik bilgisi satın alınan ve taşınmaz bilgileri gibi kişisel verileriniz, adınıza şirketimiz tarafından gerekli tapu işlemleri, satış vaadi sözleşmesi işlemleri, noter işlemleri, abonelik işlemleri gibi işlemlerin yapılması, ayrıca şirket çalışanları adına tarafınıza ait işlemler için vekaletname çıkartılması ve bu vekaletname doğrultusunda yetki verilen işlemlerin adınıza yerine getirilmesi amacıyla,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

            İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA         AKTARIYORUZ?

 • Toplanan kişisel verileriniz; Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketlerimizin ve Şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketlerimiz tarafından yürütülen inşaat,satış, site yönetimi ve bu kapsamda yürütülen idari operasyonlar, Şirketlere ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.) Şirketlerimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken 3. kişi iş ortaklarıyla),  tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, Noter, ilgili site yönetimlerine, banka ve ilgili kuruluşlara, proje ortakları, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bununla birlikte kişisel veri kayıtlarının tutulması amacıyla veri işleyicisi olan firmalara da belirtilen amaçlarla aktarılabilmesi mümkündür.

            KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 • Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, mesleki, ticari ve mali bilgiler ile kişisel veriler tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da form ve benzeri basılı evrak gibi otomatik olmayan yollarla, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketlerce sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, satışı ve bu kapsamda Şirketlerimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1), (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE SAKLAMA SÜRELERİ

 • Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtilen süre boyunca saklanmaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri

belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

            KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ;

                        Şirketimizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin             taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en      kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,        işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri            Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler    olarak Şirketimizden;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi https://www.etimangroup.com/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan başvuru formunu doldurmak suretiyle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketlerimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı talebinizi “Çakmaklı Mah. Kaymak Sk. No:19 Büyükçekmece/İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Şirket’in gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin kayıt ve belgeleri ilgili yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirket tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirket tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

DEĞİŞİKLİKLER

 • Şirket, işbu Aydınlatma metninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların Site’de yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz ziyaretçilerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

            Etiman Grup İnşaat A.Ş. tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması   süreçlerine ilişkin  yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar            konusunda bilgilendirildim.

ADI SOYADI           :                                                                                                             TARİH               :                                                                                                                  İMZA                            :